Wat doet het RBL?

Privacyrechten

Uw rechten bij verwerking van uw gegevens

U heeft er recht op te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat we daar mee doen. Die gegevens moeten kloppen. Daar waar wij uw gegevens nodig hebben voor onze wettelijke taken dienen wij daarover te beschikken. Als wij over uw gegevens beschikken op basis van uw toestemming dan kunt u die ook weer intrekken.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor een taak die wij uitvoeren namens uw gemeente, dan moet u uw verzoek indienen bij uw gemeente. Dat is het geval als het gaat om leerplicht of schoolverzuim in het algemeen. Op de website van uw gemeente vindt u nadere informatie over uw rechten. Als het gaat om strafrechtelijke gegevens, waarbij vanwege verzuim een proces-verbaal wordt opgemaakt, dan dient u uw verzoek in bij de MGR sociaal domein centraal Gelderland.

Uw rechten
Als van u persoonsgegevens worden verwerkt heeft u onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, art. 13 t/m 21) of (bij een proces-verbaal en de afhandeling daarvan) de Wet politiegegevens (Wpg, art.24a t/m 28) bepaalde rechten. Dat zijn:

 • Recht op informatie
  U moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn.
 • Recht op inzage
  U heeft het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en om te controleren waarvoor en op welke manier uw gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht (recht op rectificatie)
  Als de gegevens niet kloppen of niet volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om dit te corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden (recht op vergetelheid)
  In gevallen waar u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen; tenzij de verwerking is gebaseerd op een andere grondslag dan toestemming.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Als u denkt dat de gegevens niet kloppen of bezwaar maakt, kunt u vragen op de verwerking tijdelijk stop te zetten.
 • Recht op bezwaar
  U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht op overdracht (dataportabiliteit)
  U heeft, indien van toepassing, het recht om te vragen de gegevens over te dragen naar een andere instantie die de verwerking van uw gegevens overneemt.


Indienen van verzoek
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail worden gedaan.

RBL Midden-Gelre is een module van de MGR sociaal domein centraal Gelderland (MGR SDCG). Als MGR SDCG de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is, nemen wij uw verzoek in behandeling. Aan de hand van een verzoek kunnen we aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van uw identiteit. MGR SDCG heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zullen we laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of om naar de rechter te gaan.

Als uw gemeente de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is, moet u daar uw verzoek indienen.

 

Bijlage 1. Voorbeeldbrief inzage

Aan:
Bestuur MGR sociaal domein centraal Gelderland
Postbus 2100
6802 CC Arnhem
E: privacy@mgrsdcg.nl

 

Betreft: verzoek inzage persoonsgegevens

[datum]

 

Geachte heer/mevrouw,

Met verwijzing naar artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG,of bij een proces-verbaal artikel 25 van de Wet politiegegevens (Wpg) wil ik graag binnen vier weken schriftelijk van u weten:

of u mijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:

 • om welke gegevens het gaat;
 • wat het doel is van het gebruik;
 • aan wie u de gegevens eventueel heeft verstrekt;
 • wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.

Indien u mijn persoonsgegevens gebruikt, verzoek ik u mij kopieën van alle mijn persoon betreffende stukken, een papieren overzicht of een uitdraai van het digitale dossier te geven.

Het gaat mij om de volgende gegevens: ....

[Geef hier aan in welke gegevens u inzage wilt. Dit kunnen alle gegevens zijn die RBL van u heeft. Het kan ook zijn dat u alleen maar inzage wilt in een deel van uw persoonsgegevens die gebruikt worden voor een bepaalde taak, bijvoorbeeld gegevens die zijn gebruikt in de behandeling van een proces-verbaal. Hoe duidelijker u dat aangeeft hoe beter en sneller kunnen we aan uw verzoek gehoord geven.]
Hoogachtend,

[naam]
[geboortedatum]
[adres]
[postcode en woonplaats]

Cookie-instellingen