Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) en Verklaring Omtrent Gedrag rechtspersonen (VOG RP)

14-01-2020

In het algemeen inkoopdocument eist opdrachtgever bij inschrijving een verklaring dat uit onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon inschrijft op een overheidsopdracht (Gedragsverklaring aanbesteden (GVA), paragraaf 5.6.2).

Voor aanbieders die niet in het bezit zijn van een GVA of deze niet tijdig (4 of 8 weken voor 3 februari) hebben aangevraagd, is het niet meer mogelijk om bij inschrijving op 3 februari 2020 een geldige GVA te uploaden.

VOG RP
In het algemeen programma van eisen, Eis 15, eist opdrachtgever bij inschrijving een Verklaring Omtrent Gedrag rechtspersonen (VOG RP) van alle beslissingsbevoegde bestuurders. Een schriftelijke verklaring waarmee bedrijven of stichtingen hun integriteit kunnen tonen aan partners, bedrijven en overheden.

Voor aanbieders die niet in het bezit zijn van een VOG RP of deze niet tijdig of deze niet tijdig (8 weken voor 3 februari) hebben aangevraagd, is het niet meer mogelijk om bij inschrijving op 3 februari 2020 een geldig VOG RP te uploaden.

Voor alle duidelijkheid betreft het twee afzonderlijke documenten. Aanbieders worden na inschrijving op beide documenten gekwalificeerd.

Opdrachtgever heeft voor beide documenten het volgende besloten:

  • Inschrijvers die in het bezit zijn van een geldig en van Justis verkregen GVA en/of VOG RP, dienen dit te uploaden bij inschrijving.
  • Inschrijvers die de aanvraag hebben gedaan voor uiterlijk 24 januari 2020, maar nog geen GVA of VOG RP hebben kunnen ontvangen mogen bij inschrijving een bewijs van aanvraag van één of beide documenten uploaden.
  • Inschrijvers krijgen de mogelijkheid om het/de nog te ontvangen document(en) op een door opdrachtgever te bepalen moment en tijdstip te uploaden in CTM. Inschrijvers worden hierover nader geïnformeerd.
  • Inschrijvingen die geen van beide documenten (dat voldoet aan de eisen) of bewijzen van aanvragen bevatten worden beschouwd als onvolledig. Opdrachtgever heeft dan het recht om de inschrijving ter zijde te leggen. Daarmee wordt inschrijver uitgesloten van verdere beoordeling en komt deze inschrijver niet meer voor een toetreding in aanmerking.

N.b.1: deze uitzondering geldt expliciet niet voor de aanbesteding Verblijf Jeugd.

N.b.2: voor eenmanszaken/ZZP-ers kan worden volstaan met een VOG NP met het juiste screeningsprofiel en de juiste geldigheid (zie eis 15, algemeen programma van eisen).

 

Cookie-instellingen