Stand van zaken nieuwe inkoop 2020 regio Centraal Gelderland (3)

20-08-2019

Via diverse kanalen informeren wij zorgaanbieders, stakeholders en andere betrokkenen in de regio over de voortgang en uitwerking voor de Inkoop 2020. Naast verschillende marktverkenningen is in de zomerperiode doorgewerkt aan de uitwerking van de algemene inkoopdocumenten en productbeschrijvingen.

Bij de uitwerking ligt onze focus op de afgesproken doelstelling en geformuleerde uitgangspunten. De nieuwe Inkoop 2020 versterkt de gemeenten in de regio Centraal Gelderland bij de uitwerking van de doelstelling:

Passende en betaalbare zorg voor de inwoner die dat nodig heeft

Om dit te bereiken zijn er vier uitgangspunten voor de nieuwe inkoop 2020 geformuleerd:

  • De inkoop voert intensievere kwalitatieve toetsing bij toetreding en bij naleving van de contractering uit.
  • De inkoop is ondersteunend aan de financiële doelstellingen van de gemeenten.
  • De inkoop is ondersteunend aan de transformatiedoelstellingen.
  • De inkoop draagt bij aan het vereenvoudigen een aanscherpen van (maatwerk)voorzieningen en het gebruik daarvan.

Projecten
De uitwerking van de doelstelling en uitgangspunten vindt plaats in projectgroepen waar samen met aanbieders, de toegang en overige stakeholders binnen de betrokken gemeenten wordt gewerkt aan de processen en het samenstellen van alle inkoopdocumenten. Op dit moment liggen alle (deel)projecten op koers en verloopt het proces volgens planning.

Tarieven
Voor alle zorgvormen is een uitvraag bij zorgaanbieders gedaan ten behoeve van de tarifering. Bij een aantal zorgvormen is er helderheid over de tarieven, bij enkele vindt er een herberekening plaats. Een externe adviseur zal op basis van alle input, passende tarieven berekenen.

Marktverkenningen
Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland streeft naar breed gedragen oplossingen voor een probleem, ambitie van verandering, eisen, tarieven, creatieve ideeën en haalbaarheid. Op dit moment vinden de laatste marktverkenningen plaats. De input daarvan wordt meegenomen. Na het vaststellen van de productomschrijvingen en de tarieven worden de concepten met alle betrokkenen besproken. Waar nodig vindt er nog een juridische check plaats op de inkoopdocumenten. 

Planning
Volgens de planning is het streven om half september 2019 alle inkoopdocumenten gereed te hebben. Het streven is om in oktober 2019 de nieuwe inkoop 2020 te publiceren op CTM Solution (compleet tendermanagement).

Aanbieders krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen die geanonimiseerd in een Nota van Inlichtingen worden beantwoord en gepubliceerd. Volgens planning is het streven dat aanbieders vóór het einde van januari 2020 kunnen inschrijven op de nieuwe zorgvormen. Deze planning is onder voorbehoud dat alle documenten op tijd gereed zijn voor publicatie.

Vervolg
Via deze nieuwsberichten op onze website, houden we u op de hoogte van de stand van zaken rond de inkoop 2020.

Cookie-instellingen